تولرانس

رواداری (تولِرانس: Tolerance) در عینک سازی چیست؟

 تعریف:
رواداری (تولِرانس) به مقدار خطای مجاز اپتیکی گفته می‌شود که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کل بینایی بیمار نداشته باشد.

در این خصوص مقادیر استاندارد رواداری پیشنهاد شده بر اساس اعلام مؤسسه ی ملی استاندارد آمریکا و بر حسب نوع عدسی و مقدار توان انکساری در جدول 1 تنظیم شده است که در ادامه تقدیم می‌گردد؛ ولی قبل از آن باید به نکات زیر توجه نمود:

 این ا ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا