دسته عینک

دسته های عینک

دسته های عینک، تأثیر بسزایی در کوتاه یا کشیده جلوه نمودن صورت ایفا میکنند. دسته هایی که درقسمت پایین فریم، لولا شده باشند، چهره را کوتاهتر نشان می دهند و برعکس ، دسته هایی که در بالای فریم لولاشده باشند، صورت را کشیده تر نشان میدهند. ... ادامه مطلب

ساختمان دسته ها

دسته ها از نظر ساختمان، گوناگونی های بسیاری دارند. بنابراین، تفاوت قابل توجهی در هرگروه ازدسته ها موجود است. ... ادامه مطلب

3. وضعیت دسته (Temple Position)

امروزه، نقطه­ی اتصال دسته ها به فریم، در هر وضعیتی ممکن است قرار بگیرد(از بالاترین نقطه­ی قسمت گیجگاهی فریم تا پایین ترین نقطه­ی آن). لذا، به غیر از فریمهای ریم لس (بدون حلقه) و یا شبه ریم لس، نمی توان نام خاصی برای این نقاط در نظر گرفت، تا بتوان بر اساس آن فریمها را طبقه بندی نمود.

 

همزمانسازی محتوا