زاویه ی پانتوسکوپیک

زاویه ی پانتوسکوپیک و زاویه ی ریتروسکوپیک

زاویه ی پانتوسکوپیک :

به طور کلی، هنگام انتخاب فریم و تنظیم آن بر روی صورت بیمار، باید سعی شود که همواره سطح عدسی نسبت به محور بینایی عمود باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا