سرماخوردگی

در مواقع سرماخوردگي كمتر از لنز استفاده كنيد

پزشكان توصيه مي‌كنند؛ در مواقع سرماخوردگي حتي‌المقدور از لنز استفاده نكنيد و يا در صورت ضرورت، زمان استفاده از آن را كاهش دهيد.
پزشكان مي‌گويند؛ قرمزي، خارش و تحريك پذيري چشم‌ها در مواقع سرماخوردگي افزايش پيدا مي‌كند، به همين خاطر بهتر است كه يا در اين گونه مواقع لنزها را از چشم خود خارج كنيد و يا زمان كمتري از آنها استفاده نماييد.

دكتر ويليام بنيامين، استاد چشم پزشكي در دانشگاه آلاب ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا