سمینار چشم پزشکی

دو ميليون نفر در تهران از عينک استفاده مي کنند

دبير علمي پانزدهمين سمينار چشم پزشکي فارابي گفت: در تهران دو ميليون نفر از عينک استفاده مي کنند که عينک درصد قابل توجهي از آنها شماره مناسبي ندارد و همين امر باعث کم بينايي شديد در آنها مي شود.

 دکتر "سيد حسن هاشمي" به مناسبت برگزاري پانزدهمين سمينار چشم پزشکي فارابي در گفت و گو با خبرنگاران گفت: نامناسب بودن شماره عينک ، کم بينايي و عوارضي نظير حوادث شغلي و يا تصادفات رانندگي را ب ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا