سه دید

عدسیهای چند کانونه (Multifocal lens)

عدسیهای دو کانونه  ( Bifocal lens ):

در این نوع عدسیها، از قسمت فوقانی، جهت دید دور و از قطعه ی پائین عدسی، برای دید نزدیک استفاده می شود. قسمت نزدیک این عدسیها که متمایز از قسمتهای دیگر عدسی می باشد، در اصطلاح فنی ، سیگمنت SEGMENT اطلاق می گردد که در اشکال و اندازه های گوناگونی می باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا