سه کانونه

این سِت(Inset) در عینک سازی چیست؟

یادآوری:

قبل از اینکه یک عدسی دو و یا سه کانونه را به کارگاه عدسی تراشی سفارش دهید، بهتر است کمی با مسئله ی این ست ( Inset ) آشنایی داشته باشید.

مقد ... ادامه مطلب

عدسیهای چند کانونه (Multifocal lens)

عدسیهای دو کانونه  ( Bifocal lens ):

در این نوع عدسیها، از قسمت فوقانی، جهت دید دور و از قطعه ی پائین عدسی، برای دید نزدیک استفاده می شود. قسمت نزدیک این عدسیها که متمایز از قسمتهای دیگر عدسی می باشد، در اصطلاح فنی ، سیگمنت SEGMENT اطلاق می گردد که در اشکال و اندازه های گوناگونی می باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا