فاصله بین مراکز دو مردمک چشم

روشهاى متداول اندازه گیرى فاصله بین مراکز دو مردمک چشم (PD)

 برای اندازه گیری فاصله ی بین مراکز دو مردمک از چند روش متداول استفاده می  کنند.در مرحله ی اول استفاده از PD مترهای دقیق، مناسب ترین روش برای اندازه گیری PD می باشد. PD متر: یکی از وسایل اپتیکی حساس و دقیق و مهم در عینک سازی می باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا