فیتینگ

کلیات نصب (فیتینگ) عدسیهای تدریجی (پروگرسیو)

به مجموعه اعمالی که جهت نصب عدسی تدریجی برروی عینک انجام می شود، در اصطلاح رایج، فیتینگ اطلاق می گردد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا