مرکز تحقيقات اپتيک و لنز

ساعات خاص استفاده از عينک آفتابي و مضرات عينک هاي غير استاندارد

رييس مرکز تحقيقات اپتيک و لنز ايران ،گفت: استفاده از عينک هاي آفتابي در ساعات اوليه صبح و عصرها به هنگام غروب خورشيد نسبت به بقيه اوقات روز مهمتر و ضروري تر است. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا