منشور

محاسبه ی مقدار دیوپتر منشوری در امتداد افقی در عدسیهای کروی – استوانه( اسفر- سیلندر)

برای محاسبه طبق روال قبل، پس از به دست آوردن سهم توان استوانه در امتداد محور افقی، این بار آن را با مقدار توان کروی(اسفر) جمع جبری می نماییم. حاصل مساوی است با توان کل عدسی، که ارقام به دست آمده را در فرمول قانون پرن تیس قرار داده، پس از محاسبه، مقدار کل دیوپتر منشوری در امتداد محور افقی به دست می آید.

مثال5:

نسخه ی روبرو تجویز گردیده است. ... ادامه مطلب

روشهای متداول تهیه عدسیهای منشوری( پریزم )

1- توسط کارخانه های عدسی تراشی

2- با جابه جا کردن مرکز اپتیکی عدسی نسبت به PD بیمار (که با این روش می توان حالت منشوری برای شخص ایجاد نمود.)

 

تذکر:

1- هرچه مقدار جابه جایی و یا توان عدسی بیشتر باشد، توان دیوپتریک منشور (پریزم) ایجاد شده بیشتر خواهد بود. ... ادامه مطلب

شناخت منشور(عدسيهاي منشوري) و اثرات آن

منشور( پریزم):

براساس تعریف : منشور محیط شفافی است که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل رأس منشور (APEX) را می دهند و در طرف دیگر قاعده ی منشور (BASE) را می سازند.

... ادامه مطلب

رواداری (تولِرانس: Tolerance) در عینک سازی چیست؟

 تعریف:
رواداری (تولِرانس) به مقدار خطای مجاز اپتیکی گفته می‌شود که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کل بینایی بیمار نداشته باشد.

در این خصوص مقادیر استاندارد رواداری پیشنهاد شده بر اساس اعلام مؤسسه ی ملی استاندارد آمریکا و بر حسب نوع عدسی و مقدار توان انکساری در جدول 1 تنظیم شده است که در ادامه تقدیم می‌گردد؛ ولی قبل از آن باید به نکات زیر توجه نمود:

 این ا ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا