وزن عینک

2. وزن (Weight)

دسته ها و قاب های پلاستیکی را می توان به وسیله­ی وزن و بر اساس ضخامت (یا پهنای) پلاستیک و همچنین به وسیله ی مواد به­کار رفته در آنها طبقه بندی نمود.

همزمانسازی محتوا