کاتاراکت

آب مرواريد

كاتاراكت عبارت است از تيره و كدر شدن عدسي چشمها . اين حالت مي تواند باعث مشكلات بينايي هنگام مطا لعه  رانندگي و ديگر امور روزانه شود. ... ادامه مطلب

آب مرواريد چيست؟

آب مرواريد عبارت است از كدر شدن عدسي چشم كه بصورت طبيعي شفاف است. مانند پنجره اي كه بخار آب آنرا تار كرده باشد، آب مرواريد نيز باعث تاري ديده ميشود. ... ادامه مطلب

آب مرواريد در بيماران ديابتيك شايع ‌تر است

بسياري از افراد مبتلا به ديابت نگران عوارض چشمي ديابت هستند آب مرواريد يا كاتاراكت در افراد غيرديابتي نيز ديده مي‌شود اما در افراد ديابتي شايع‌تر است. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا