VD

اثر تصحیحی عدسی ها و ارتباط آن با VD

از آنجا که عدسی و چشم، یک سیستم دیوپتریک مرکب را تشکیل می دهند، در نتیجه دور یا نزدیک نمودن هر یک از عوامل تشکیل دهنده سیستم، سبب تغییر در اثر تصحیحی می گردد. فاصله ی سطح داخلی عدسی تا رأس قرنیه VD ( Vertex Distance )، در اینجا نقش بسزایی در اثر تصحیحی ایفا می کند. ... ادامه مطلب

فاصله ی سطح داخل عدسی تا رأس قرنیه (Vertex Distance : VD)

همان طور که قبلا توضیح داده شد، این فاصله توسط وسیله ای به نام دیستومتر (Distometer) اندازه گیری میشود. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا