پیش نویس استاندارد های پیشنهادی برای عدسیهای تک دید

نسخه قابل چاپ

با قطر 65 میلی متر، سفید و فتو کرومیک، با ضریب شکست n = 1.523

جهت: توان پایه ( Base Curve )  و ضخامت مرکز عدسی ( Center thickness )

 

الف- عدسیهای کروی ( Sphere ) مثبت و منفی

ب- عدسیهای کروی- استوانه ( Spherocylinder ) منفی در منفی

ج- عدسیهای کروی- استوانه ( Spherocylinder ) مثبت در مثبت

د- عدسیهای کروی- استوانه ( Spherocylinder ) مثبت در منفی